Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden van Grill’nSmoke BBQ Catering B.V., gevestigd te Alphen a/d Rijn aan de Ondernemingsweg 8, 2404 HN. KvKnr: 67231721

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Grill’nSmoke BBQ Catering B.V., gevestigd te Alphen a/d Rijn, hierna te noemen Grill’nSmoke.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Grill’nSmoke opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c Acceptatie van de opdracht, schriftelijk of per email, door de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Grill’nSmoke zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .

2a Alle aanbiedingen van Grill’nSmoke zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email), dan wel zodra Grill’nSmoke is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Grill’nSmoke gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat de BTW is inbegrepen.

Artikel 4: Annuleringen.

4a Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk één week voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering van de opdracht binnen twee (2) weken voor de uitvoeringsdatum wordt 50% van de opdracht in rekening gebracht, bij één (1) week of minder 100% van de opdracht. Annuleringskosten bedragen ALTIJD tenminste 10% van het factuurbedrag, ten vergoeding van geïnvesteerde tijd/moeite en administratiekosten.

4b Het definitieve aantal gasten dient minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk of per email te zijn doorgegeven.

4c Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van de in de offerte of opdrachtovereenkomst vermelde aantal, heeft Grill’nSmoke het recht de arrangementsprijs per person bij te stellen.

Artikel 5: Termijnen van levering.

5a Hoewel Grill’nSmoke zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Grill’nSmoke de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Grill’nSmoke te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Grill’nSmoke juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Grill’nSmoke is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting. 

 Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Grill’nSmoke.

7b Grill’nSmoke is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Grill’nSmoke te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 10 werkdagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal een rente van 5% per maand over het openstaande bedrag worden doorberekend. Na 30 dagen zal er tevens incassokosten van €195,- worden berekend aan opdrachtgever.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Grill’nSmoke.

8b De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a Grill’nSmoke is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

– handelingen of nalatigheid van Grill’nSmoke, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Grill’nSmoke is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Grill’nSmoke is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar

aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Grill’nSmoke is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Grill’nSmoke onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Grill’nSmoke gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Grill’nSmoke het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Grill’nSmoke, zonder dat Grill’nSmoke tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Grill’nSmoke ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a Grill’nSmoke is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Grill’nSmoke aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Grill’nSmoke met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.

12a Ingeval Grill’nSmoke diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, doorgang tot deze ruimte van ten minste 1,80m breed, energie, water en riolering.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen en benodigde vergunningen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever belooft de medewerkers van Grill’nSmoke goed te zullen verzorgen, met drankjes (al dan niet van alcoholische aard) zodat de kans op uitdroging wordt geminimaliseerd.

12d Opdrachtgever is als eigenaar/huurder van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften. Ivm met hygiëneregels zal Grill’nSmoke geen afval retour nemen in de auto of anderszins.

12e Belastingen, Buma/Stemra-rechten, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Grill’nSmoke te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Grill’nSmoke.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Grill’nSmoke en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Den Haag. 

Artikel 15: Beeldmateriaal

Zo nu en dan zal er beeldmateriaal in de vorm van video’s en foto’s worden gemaakt ten behoeve van de social media campagnes of ander uitingen van GrillnSmoke. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering, en de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden,  stemt u in dat het geschoten beeldmateriaal gebruikt mag worden voor doeleinden zoals in deze passage aangegeven. Als klant behoud u altijd het recht om de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken. 

Grillnsmoke logo